NIEUWSBRIEF APRIL 2021
NATIONAAL PROGRAMMA ONDERWIJS (NPO)

Heeft u de brief van OC&W over het Nationaal Programma Onderwijs al gelezen?

Extra geld voor scholen met het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)
Op 24 maart 2021 ontvingen alle scholen (PO, VO en VSO) deze brief van minister Slob over het Nationaal Programma Onderwijs. Dit programma is bedoeld voor het inhalen van vertragingen en het ondersteunen van leerlingen die het moeilijk hebben door schoolsluitingen vanwege corona. In de brief staat hoe het proces de komende maanden eruitziet, wat er van de scholen wordt verwacht en welke ondersteuning er vanuit de overheid wordt geboden.

Tijdlijn Nationaal Programma Onderwijs
De regie ligt op schoolniveau.

 • April 2021: Uw school start met de (verplichte) “schoolscan” om inzicht te krijgen in de situatie. Deze scan moet voor eind april zijn uitgevoerd.
 • Mei 2021: Uw school kiest uit een keuzemenu van het NPO welke maatregelen bij uw schoolsituatie passen. Dit gaat op basis van de schoolscan.
 • Juni 2021: Uw school hoort welk budget er beschikbaar is van het NPO.
 • Augustus 2021: Voor de start van het schooljaar is het schoolprogramma voor 2021-2022 en 2022-2023 opgesteld en goedgekeurd door de medezeggenschapsraad.
 • Start schooljaar 2021-2022: het budget wordt uitgekeerd, de uitvoering start.
 • Uw school rapporteert over de aanpak en resultaten in de jaarverslagen.

Heeft u het al op een rijtje?
Scholen, schoolleiders en besturen hebben het druk door de huidige omstandigheden. Dat zal op korte termijn niet veranderen. Martie Slooter Academie kan u ondersteunen bij het realiseren van onderwijskundige beleidsvoornemens, organisatieontwikkeling, teamontwikkeling en de individuele professionalisering. Wij hebben veel ervaring met het ontwerpen en organiseren van implementatietrajecten, begeleiden, trainen en coachen en rapporteren. Het doel is altijd het bewerkstellingen van duurzame gedragsveranderingen. Daarbij werken wij vanuit een integrale benadering.

Wilt u zeker zijn dat uw school de uitvoering van het NPO goed ingevuld heeft en georganiseerd wordt? Neem dan contact op.

Hoe kan Martie Slooter Academie u ondersteunen?

 • April: Martie Slooter kan samen met u de resultaten van de schoolscan vertalen naar concrete doelen,
  handelingsrepertoire van leraren, interventies en plannen voor uw school.

  • Mei: Samen met u wordt het integraal schoolprogramma voor twee schooljaren opgesteld. U bent op tijd klaar voor het nieuwe schooljaar. Dit programma in de vorm van een matrix laat alle interventies, tijdsplanning, verantwoordelijken en uitvoerenden zien. Ook de beoogde resultaten, de KPI’s en de inzet van meetinstrumenten worden hierin in beeld gebracht.
  • Start schooljaar 2021-2022: start van de uitvoering van het schoolprogramma.
  • Gedurende en aan het einde van het traject heeft u overzichtelijke rapportages en resultaten (onder andere met behulp van de Zes rollen-app). Uw school rapporteert over de aanpak en resultaten in het jaarverslag

  • Welke programma’s van Martie Slooter Academie zijn interessant voor u?  


   Inductieprogramma opstarten in de zomervakantie
   Hiermee zorgt u dat de leraren die afgelopen jaar zijn ingestroomd en die komend schooljaar zullen starten versneld geacclimatiseerd zijn in de school en effectieve lessen kunnen geven.

   Coaches in de school opleiden
   Zet uw coaches optimaal in. Wij training coaches om collega’s optimaal in hun ontwikkeling te begeleiden en de kennis en vaardigheden te borgen. Ook kunnen we coaches trainen in het invoeren van specifieke onderwijsconcepten. Hiermee verbetert u (blijvend) de kwaliteit van het onderwijs op uw school.

   Implementatie De zes rollen van de leraar
   Lesgeven is complex. Zorg ervoor dat alle leraren in het nieuwe schooljaar weer effectief les (gaan) geven. Het boek en de methode van De Zes rollen van de leraar helpt leraren met lesgeven op alle niveaus en onderwijstypen. Welke nieuwe en digitale activiteiten gaan we blijvend inzetten? Leren we gedifferentieerd lesgeven of gaan we leerlingen op maat begeleiden? We vertellen u graag over de succesverhalen van andere scholen.

   Zet de leraar in als coach van de leerling
   Laat de leerling eigenaar worden van het eigen leerproces. Bij de online lessen hebben we gemerkt of dat succesvol is of (nog) niet. Met ‘De zes rollen van de leraar’ krijgen leraren de kennis, de vaardigheden en ontwikkelen ze de passende attitude om leerlingen vanuit hun coachende rol goed te begeleiden.

   Werken met een flexmodel
   Op dit moment werken we bij scholen die het flexmodel ingevoerd hebben. Dat vraagt veel afstemming en ontwikkeling van gemeenschappelijke taal voordat de leraren hun kwaliteiten kunnen inzetten. We kunnen ook uw school begeleiden bij een succesvolle implementatie.

  • Formatief handelen en evalueren
   We willen haast maken om de resultaten op te schroeven maar moeten ook het sociaal emotionele proces van de leerlingen in de gaten houden. Kennis van de rollen van de leraar geeft leraren de basis voor formatief handelen in de klas en leren leraren hoe ze met deze kennis formatief kunnen evalueren.

   Didactisch coachen, feedback geven, meta cognitieve vaardigheden, het belang van leerdoelen
   De zes rollen van de leraar bevat veel concrete beschrijvingen om leerlingen didactisch te coachen, feedback te geven, te leren omgaan met meta cognitieve vaardigheden: het leren leren, enzovoort. Hebben uw leraren Interesse in het belang van didactisch coachen, feedback geven, leerdoel gericht werken enzovoort? Voor alle rubrics uit het boek zijn trainingen ontwikkeld.

   MT-module: Coachend leiderschap
   Het aansturen van leraren die de leerlingen eigenaar willen laten zijn van hun eigen leerproces vereist dat leidinggevenden dit parallelle proces ook gaan doorlopen: hoe coach ik als leidinggevende mijn leraren zodat zij eigenaar worden van hun eigen leerproces? Wanneer moet ik een coachende benadering kiezen en wanneer moet ik meer sturen. Hoe coach ik mijn team? Bij Martie Slooter Academie is één-op-één coaching mogelijk, maar ook een traject voor de Teamleider als coach..

   Personeelsbeleid
   Martie Slooter Academie ondersteunt scholen bij HR-vraagstukken. Met de zes rollen van de leraar legt u de basis voor de digitale POP voor leraren, de gesprekscyclus, beoordeling, bij ontwikkelingsgerichte feedback geven en voor scholing op maat. Alles gekoppeld aan het personeelsbeleid van de organisatie.