NIEUWSBRIEF JANUARI 2021
DE ZES ROLLEN-APP ALS VLIEGWIEL IN EEN ONTWIKKELTRAJECT

Op welke manier zorgen we ervoor dat leraren zich gaan ontwikkelen?
In het afgelopen jaar heeft een groot aantal scholen en leraren gewerkt met de Zes rollen-app.
De app werkt heel eenvoudig en maakt inzichtelijk waar de leraar staat in zijn ontwikkeling; als starter, ervaren leraar en ook de leraar die al jaren lesgeeft. De app laat de doorlopende leerlijn voor leraren zien en is daarmee een uniek instrument om leraren recht te doen en te ondersteunen bij hun ontwikkeling.

De resultaten waren verrassend.

De aanleiding
De aanleiding voor het werken met de app is per school verschillend:

 • De school wil inzicht waar de school, de teams en de leraren staan bij de start van een ontwikkeltraject.
 • De school wil inzicht in wat leraren in het traject van het afgelopen jaar hebben geleerd en hoe is dit zichtbaar in de les.
 • De school wil voordat de inspectie komt, inzicht in de kwaliteiten van de school, de teams en de leraren en op welke effectieve manieren kunnen we hen vervolgens daarbij ondersteunen.

Hoe werkt dat?
Met de Zes rollen-app registreer je heel eenvoudig wat je observeert bij een leraar die voor de klas staat. Elke rol kan op 4 verschillende niveaus worden ingedeeld. Daardoor is dit het meest effectieve instrument om zelfs de leraar als coach van de leerling te observeren.

Ook het leerlinggedrag wordt geregistreerd. Juist aan het gedrag van de leerlingen kunnen we zien of de leraar effectief is. Zo registreer je of er contact is en er een relatie is ontstaan, of er wederzijds respect is en of er integer gehandeld wordt. Maar ook of er afwisselend en boeiend les wordt gegeven, waardoor leerlingen geactiveerd en gemotiveerd worden. Of dat er bepaalde momenten zijn waarop de leerlingen het leren zichtbaar en hoorbaar maken. En zelfs of de leerlingen leren om zelfstandiger te worden. Dat alles is verwoord in objectief waarneembare gedragsindicatoren.

Wat levert het op?

 1. Je hebt inzicht in de kwaliteit van de school, de verschillende teams en de individuele leraren. De app voorziet je van afzonderlijke rapportages waar je school, je team en de leraar zelf mee aan de slag kan.
 2. De rapportages van de app laten behalve de stand van zaken, ook duidelijk de ontwikkelpunten van de school, de teams en de leraren zien.
 3. De POP’s en profielen van de leraren zijn geoptimaliseerd.

Dit geeft meer dan genoeg input voor goede gesprekken over wat dit betekent in relatie tot de visie van de school op leren én voor de ambitie voor de komende jaren. In één geval werd op grond van de potentie van het team duidelijk, welke onderwijskundige richting de school kan gaan kiezen.
De uitkomsten bieden dus veel concrete handvatten om onderwijskundig, pedagogisch en didactisch aan de slag te gaan.

Goede feedbackgesprekken zijn cruciaal
De feedback-gesprekken werden na de lesobservaties in drietallen gevoerd: met de leidinggevende, de leraar en de observator. In deze gesprekken werd de rapportage van de Zes-rollen-app besproken en de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. De rubrics helpen daarbij enorm, omdat ze duidelijk laten zien welke volgende stappen de leraar kan zetten.
Deze feedbackgesprekken werden als zeer plezierig ervaren en niet gezien als een beoordeling. Na de gesprekken konden de leraren concreet met hun ontwikkeling aan de slag.

Conclusie

 • Ontwikkeling start met bewustwording. De Zes rollen-app geeft een helder overzicht van de kwaliteiten en vaardigheden van de leraar én van de ontwikkelmogelijkheden.
 • Gebruik een gemeenschappelijke taal. Door de zes-rollen app te gebruiken verwoord je objectief wat er in de les effectief is omdat we dat koppelen aan het leerlinggedrag en is het voor iedereen duidelijk wat de volgende stappen zijn.
 • Goede feedbackgesprekken zetten aan tot positieve ontwikkeling.
 • Leer je door het analyseren van het leerlinggedrag in de klas zien wat de leerlingen nodig hebben. De app geeft dit overzichtelijk weer. Daardoor kunnen leraren zelf of met collega’s nadenken over de meest effectieve aanpak voor hun doelgroep.
 • Werk met de rubrics en zorg dat de leraren hiermee bekend zijn. Maak daar tijd voor vrij in de reguliere teambijeenkomsten. Ga met elkaar het gesprek aan over wat dit betekent voor hun praktijksituatie.

Tot slot
De Zes rollen-app is geen beoordelingsinstrument. Het wordt gebruikt als indicatie voor wat iemand beheerst en waar zijn potentieel ligt. Het is een ontwikkelinstrument. Het past naadloos bij een lerende organisatie.

Geïnteresseerd in de onderliggende processen?
Bel de Martie Slooter Academie.
De aanpak kan op korte termijn gerealiseerd worden.